Κυκλοφορικό

Αλγόριθμος αρτηριακής υπέρτασης

 

Φαρμακευτική αγωγή περιπατητικού αρρώστου

 

Επεξηγήσεις πίνακα
 • ACEI (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor = Αναστολέας του ενζύμου αγγειοτανσίνης)
 • AldoANT (Aldosterone antagonist = Ανταγωνιστής της αλδοστερόνης)
 • ARB (Angiotensin receptor blocker = Αναστολέας των υποδοχέων αγγειοτανσίνης)
 • BMI (Body Max Index = Δείκτης μάζας σώματος)
 • BP (Blood Pressure = Πίεση αίματος)
 • CCB (Calcium Channel Blockers = Αναστολείς διαύλου ιόντων Ca)
 • CHF (Congestive Heart Failur = Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια)
 • CKD (Chronic Kidney Disease = Χρόνια Νεφρική ανεπάρκεια)
 • CVA (Cardiovascular accident = Καρδιαγγειακό επεισόδιο)
 • DM (Diabetes mellitus = Σακχαρώδης διαβήτης)
 • DVP (Diastolic Blood Pressure = Διαστολική πίεση αίματος)
 • ΕtOH (Ethylene Alcohol = Αιθυλική αλκοόλη)
 • SBP (Systlic Blood Pressure)
Ref: Seventh Report of joint Nat. Com. Det. Eval. NIH Publication, Dec. 2003.
e-genius.gr ...intelligent web software