Γενικά Θέματα

Αιμοδιάγραμμα Φυσιολογικό

Παράμετρος

Φυσιολογικές Τιμές

Μονάδες

Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)

4,0 - 10,8

x 103/μL

Ουδετερόφιλα (NEUT)

40 - 75

x 103/μL | %

Λεμφοκύτταρα (LYMPH)

20 - 45

x 103/μL | %

Μονοκύτταρα (MONO)

2 - 10

x 103/μL | %

Ηωσινόφιλα (EO)

1 - 6

x 103/μL | %

Βασεόφιλα (BASO)

< 1

x 103/μL | %

Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)

4,2 - 5,2

x 106/μL

Αιμοσφαιρίνη (HGB)

12,0 - 16,0

G / dL

Αιματοκρίτης (HCT)

36,0 - 47,0

%

Μέσος όγκος RBC (MCV)

77,0 - 96,0

fL (φεμπόλιτρο)

Μέση περιεκτ. Hb (MCH)

27,0 - 32,0

Pg

Μέση πυκνότης Hb (MCHC)

32,0 - 36,0

G / dL

Ευρ. κατ. Ερυθρών (RDW-CV)

11,0 - 16,0

%

Ευρ. κατ. Ερυθρών (RDW - SD)

38 - 43

fL

Αιμοπετάλια (PLT)

150 - 400

x 103/μL

Μέσος όγκος PLT (MPV)

6 - 9

fL

Εύρ. κατ/μής PLT (PDW)

9,0 - 17,0

fL

Μεγάλα άωρα αιμοπετάλια P-LCR

13,0 - 43,0

%

 

 Χαρακτηριστικά εργαστηριακά και κλινικά ευρήματα που βοηθούν στη διαφορική διάγνωση των αναιμιών.

Εξέταση

Ευαισθησία %

Ειδικότητα

Ασθένειες

RDW > 15

87 - 100

66

Σιδηροπενική

αναιμία

Ferritin < 12

Φ.Τ. =

65 - 97

99

Σιδηροπενική

αναιμία

Transferin < 16

95

70 - 95

Σιδηροπενική

αναιμία

Δ.Ε.Κ. %

(Φ.Τ. 1-2,5%)

62 - 90

99 (> 10%)

Αιμόλυση

Combi's test
(
θετικό-αρνητικό)

90

? 95

Αυτοάνοση

αιμολυτική αναιμία

MCHC > 36

(Φ.Τ. = 30-35g/100 ερυθρά)

? 100

100

Κληρονομική σφαιροκυττάρωση

Σπληνομεγαλία

100

?

Κληρονομική σφαιροκυττάρωση

MCV > 105

11

95

Έλλειψη Β12 - φολλικού οξέος

MCV < 100

100

? 40 - 50

Σιδηροπενική

αναιμία

MCV < 80

100

?

Θαλασσαιμία

Αιμοσιδηρίνη
(ούρα)

100

?

Παροξυσμική

κυτταρική

αιμοσφαιριναιμία

MCHC = Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration: κορεσμός ερυθρών εις Hb

MCM = Mean Corpuscular Volume: Μέσος όγκος ερυθρών αιμοσφαιρίων

RDW = Red Cell Distribution Width: Κατανομή ερυθρών

 

e-genius.gr ...intelligent web software