Γενικά Θέματα

Καρδιακό Arrest (μη τραυματικό)

1.

ΚΑΡΔΙΑ

(στεφανιαία νόσος – μυοκαρδιοπάθειες, δυσλειτουργία βαλβίδων – αρρυθμία, ανατομικές ανωμαλίες)

2.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

(αποφράξεις ανωτέρων αναπνευστικών οδών - υποαερισμός – πνευμονική εμβολή – άσθμα – Χ.Α.Π. σε έξαρση – πνευμονικό οίδημα)

3.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

(πνευμοθώρακας υπό τάση – περικαρδιακό tamponade – πνευμονική εμβολή – μεγάλη αιμορραγία – σηψαιμία)

4.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

(υποκαλιαιμία – υπερκαλιαιμία – υπομαγνησιαιμία – υπερμαγνησιαιμία – υποασβεστιαιμία)

5.

ΦΑΡΜΑΚΑ

(τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά – Διγοξίνη – θεοφυλλίνη – αναστολείς ιόντων ασβεστίου)

6.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

(κοκαΐνη – ηρωΐνη – αμφεταμίνες)

7.

ΤΟΞΙΝΕΣ

(κυανυούχα – διοξείδιο άνθρακα)

8.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

(πνιγμονή – ηλεκτροπληξία – υποθερμία – υπερθερμία – δήγματα δηλητηριωδών όφεων)

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

e-genius.gr ...intelligent web software