Γενικά Θέματα

Διερεύνηση Ικτερικού Αρρώστου

Διερεύνηση ικτερικού αρρώστου

(πιθανή διάγνωση οξεία ιογενής ηπατίτις)

Λήψη εργαστηριακών εξετάσεων για λειτουργία ήπατος

Μεγάλη αύξηση AST-ALT >500 IU/L

(όχι αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης)

Φυσιολογικές τιμές
AST-ALT

Πιθανή ιογενής ηπατίτις

Εκτίμηση σοβαρότητας

Προσδιορισμός αιτίου
Ιολογική οροδιάγνωση

Όχι ηπατίτιδα

(άλλη διάγνωση)

Παρουσία Εγκεφαλοπάθειας
ή παράταση INR

Anti-HA IgM

Θετικά

Ηπατίτιδα Α

HBsAg

Θετικά

Ηπατίτιδα Β

Αντι-ΗCV

Θετικά

ΗCV

Όλα τα παραπάνω tests αρνητικά

Να εξετασθεί η τοξική φαρμακευτική αιτία

ηπατίτιδος ή ηπατοκυτταρικού ίκτερου

Οξεία κεραυνοβόλος
ηπατίτιδα

Αρνητικά

Διάγνωση οξείας κεραυνοβόλου απίθανη

 

 

e-genius.gr ...intelligent web software