Αναπνευστικό

Χρήστη εύκαμπτου με οπτικές ίνες βρογχοσκόπιου

Για διάγνωση

 • Διάγνωση και σταδιοποίηση νεολασιών πνευμόνων
 • Εκτίμηση αιτίας βήχα, συριγμού, λαχανιάσματος
 • Εκτίμηση – διαγνωστική προσέγγιση αιμόπτυσης άγνωστης αιτίας
 • Προσδιορισμός αιτιολογικών παραγόντων συχνών λοιμώξεων αναπνευστικού δένδρου
 • Προσδιορισμός – διάγνωση – προσέγγιση διηθημάτων πνευμόνων - παρατεταμένου εμπύρετου – επιδείνωση αναπνευστικής λειτουργίας (ανταλλαγής αερίων) σε ανοσοκατασταλμένα άτομα
 • Λήψεις διαβρογχικών βιοψιών πνευμόνων, βρογχοκυψελιδικών εκκριτικών δειγμάτων για την διάγνωση ειδικών διαμέσων πνευμονοπαθειών, καθαρισμό θεραπευτικών χειρισμών, εκτίμηση μετά χορήγηση θεραπείας
 • Λήψη βιοψικού υλικού από βρόγχους, παρέγχυμα πνευμόνων, όζους μεσοθωρακίου
 • Εκτίμηση, παρακολούθηση λαρυγγικής οδού και αεροφόρων οδών σε άτομα με εισρόφηση ερεθιστικών αερίων – εγκαυμάτων αναπνευστικού δένδρου μετά από εισρόφηση, τραυματισμό
 • Έλεγχος – εκτίμηση πιθανου τραχειο-οισοφαγικού συριγγίου

Για θεραπεία

 • Απομάκρυνση πύου, λιμναζουσών εκκρίσεων αίματος, ξένων σωμάτων από τραχειοβρογχικό δένδρο με αναρρόφηση, έκπλυση
 • Χειρισμοί μακροατελεκτασιών, εστιών που δεν υπακούουν στην αναπνευστική και κατάλληλη φυσιοθεραπεία
 • Χειρισμοί με εκπλύσεις της πνευμονικής κυψελιδικής πρωτεΐνωσης
 • Ενστάλλαξη ειδικών φαρμάκων σε καθορισμένες περιοχές για θεραπευτικούς σκοπούς
 • Καθοδήγηση της τοποθέτησης ρινογαστρικού ή στοματοτραχειακού καθετήρα
 • Dr Νίκος Καλλιακμάνης
  Ref. Mer. Man 18th ed.
  e-genius.gr ...intelligent web software