Κλινική Φαρμακολογία

Οίδημα που προκαλείται από φάρμακα

Οι μηχανισμοί που προκαλούν τα φάρμακα οιδήματα είναι ποικίλοι και αποδίδονται:

α) στην αγγειοσύσπαση νεφρών (παράδειγμα τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή κυκλοσπορίνη).

β) Στην διάταση των αρτηριολίων (αγγειοδιασταλτικά φάρμακα)

γ) σε αυξημένη απορρόφηση Na (στεροειδείς ορμόνες)

δ) Σε οίδημα από βλάβη των τριχοειδών (interleukin–2).

Πίνακας 1

1.Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

2.Αντιϋπερτασικά φάρμακα (αναστολείς ιόντων Ca++)

Άμεση δράση στα αρτηρίδια / αρτηρίες (αγγειοδιασταλτικά)
 • Minodixil
 • Hydralazine
 • Clonidine
 • Methyl. Dopa
 • Guanethidine
 • Calcium channel antagonists
 • α΄ Adrenergic antagonists

3.Στεροειδείς ορμόνες

 • Clycocorticoids
 • Anabolic steroids
 • Estrogens
 • Progestins

4.Cyclosporine

5.Growth hormone

6.Ανοσοθεραπείες

 • Interleukin 2
 • OKT3 monoclonal antibody

Dr Νίκος Καλλιακμάνης

Harisson’s Int. Med. 16th ed.

e-genius.gr ...intelligent web software