Πεπτικό

Χολερυθρίνη Ορού

Αλκαλική
φωσφατάση
ορού

Ομάδα 1

 

Ομάδα 4

Φυσιολογικές
τιμές

Ομάδα 2

 

Χολερυθρίνη ορού

Μεταβολές χολερυθρίνης και αλκαλικής φωσφατάσης στις παθήσεις ήπατος

Ομάδα 1: Εξωηπατική απόφραξη χοληφόρων, χολαγγειΐτιδα, χολαγκολίτιδα

Ομάδα 2: Διάχυτη βλάβη ήπατος (επίσης σε αιμολυτικές νόσους)

Ομάδα 3: Πυλαία κίρρωση, απόστημα ήπατος, δευτεροπαθείς μεταστάσεις στο ήπαρ, σαρκοείδωση που προσβάλλει το ήπαρ

Ομάδα 4: Ηπατοκυτταρική βλάβη που συνοδεύει απόφραξη χοληφόρων Dr Νίκος Καλλιακμάνης

e-genius.gr ...intelligent web software