Γενικά Θέματα

Έρπητας γεννητικών οργάνων

Προσέγγιση της διαφορικής διάγνωσης

Επειδή υπάρχει σημαντική ομοιότητα των κλινικών εκδηλώσεων του έρπητα των γεννητικών οργάνων με αυτές των άλλων Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων (Σ.Μ.Ν.) που προκαλούν ελκώσεις, το παρακάτω σχεδιάγραμμα μπορεί να βοηθήσει τον κλινικό ιατρό στη διαφορική διάγνωση.

Έρπητας γεννητικών οργάνων

F.T.A.–Abs = Fluorescent treponemal antibody-absorption, MHA-TP = microhemagglutination assay for Treponema pallidum.

Από: Kraus SJ: Genital ulcer adenopathy syndrome, in Holmes KK, Mardh P-A, Sparling PF, et al (eds): Sexually Transmitted Diseases. New York, McGraw-Hill, 1984, pp 706-714.

Dr Νίκος Καλλιακμάνης
e-genius.gr ...intelligent web software