Γενικά Θέματα

Ειλεός εντέρου

Γενικά αίτια που επιδρούν στο αυλό του εντέρου
 • Συγγενή αίτια (ατρησία – στένωση)
 • Φλεγμονώδη αίτια (ν. Grohn – μετακτινική εντερίτιδα)
 • Νεοπλασίες (πρωτοπαθείς – μεταστατικές)
 • Εγκολεασμός
 • Τραυματικά αίτια
Εκτός αυλού αιτία
 • Κήλες (εσωτερικές – εξωτερικές)
 • Συμφύσεις
 • Πρόπτωση εντέρου
 • Πιεστικές μάζες (αιμάτωμα – όγκοι – απόστημα)
Εντός αυλού – ενδαυλικά αίτια
 • Ξένα σώματα
 • Χολόλιθοι
 • Πίλημα
 • Βάριο
 • Ασκαφιδίαση
Ref. Rosen’s Emergency Med: 5th ed.
e-genius.gr ...intelligent web software