Αναπνευστικό

Πνευμονίες εξωνοσοκομιακές

Τα τελευταία χρόνια τα κρούσματα πνευμονίας και η εικόνα της έχουν μεταβληθεί. Στην αύξηση και ποικιλία της νόσου και της κλινικής εικόνας έχουν συντελέσει:

1Η αύξηση άτυπων μικροβίων όπως:

 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydia pneumoniae
 • Legionella sp.

2Η αναμφισβήτητη αύξηση μικροβιακής αντοχής.

Έτσι η ανίχνευση και ταυτοποίηση του παθογόνου μικροβίου σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς είναι συχνά αρκετά δύσκολη. Σαν συμπέρασμα των παραπάνω η εμπειρική θεραπεία με αντιβιοτικά ευρέως φάσματος και κλινική παρακολοήθηση των εξωνοσοκομειακών πνευμονιών αποτελεί σωστή αντιμετώπιση. Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση αυτή, η Αμερικανική Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος, θέσπισε ορισμένα κριτήρια που ισχύουν για τους εξωνοσοκομειακούς αρρώστους με πνευμονία.
Έτσι, άσχημα προγνωστικά σημεία θεωρούνται:
 • Αναπνευστική ανεπάρκεια – δυσφορία.
 • Οι ετερόπλευρες διηθήσεις στην ακτινογραφία θώρακος και η αύξηση αυτών >50% μετά 48 ώρες.
 • Σηψαιμία.
 • Εμφάνιση συστολικής – διαστολικής υπότασης < 60 mmHg.
 • Ταχύπνοια με ρυθμό > 30-35 / λεπτό.
 • Αύξηση της ουρίας > 20 mg / dl.
Σαν γενικός κανόνας της αποτελεσματικής θεραπείας είναι η κλινική βελτίωση του αρρώστου στις πρώτες 48-72 ώρες. Η διάρκεια της πυρετικής κίνησης μπορεί να διαρκέσει 2-4 ημέρες. Η πιο σημανιτκή πτώση του πυρετού παρατηρείται στους αρρώστους με πνευμονοκοκκική λοίμωξη. Η αποκατάσταση της ακτινολογικής εικόνας καθυστερεί στους ηλικιωμένους κυρίως αρρώστους. Επίσης αν η πνευμονία είναι πολυλοβώδης μπορεί να χρειαστούν και 6-8 εβδομάδες για την αποκατάσταση της ακτινολογικής εικόνας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μη κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία και η τυχόν ύπαρξη ανθεκτικών μικροβίων μειώνουν σημαντικά την θεραπευτική ανταπόκριση και επιβραδύνουν την συνολική ανάρρωση. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω η πιο κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση της εξωνοσοκομειακής πνευμονίας είναι:

1.ΑΣΘΕΝΕΙΣ < 60 ετών χωρίς παρουσία άλλου νοσήματος

 • ΜΑΚΡΟΛΙΔΗ
 • ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ

 

2.ΑΣΘΕΝΕΙΣ > 60 ετών με ή χωρίς παρουσία άλλης νόσου

 • ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗ Β΄ ΓΕΝΙΑΣ
 • ΤΡΙΜΕΘΟΠΡΙΝΗ / ΣΟΥΛΦΑΜΕΘΟΞΑΖΟΛΗ
 • ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ Β΄ ΛΑΚΤΑΜΑΣΗΣ
 • ΙΣΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚ ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ

 

3. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗ Β΄ ΓΕΝΙΑΣ
 • ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ Β΄ ΛΑΚΤΑΜΗΣ
 • ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗ (επί υποψίας λοιμώξεως ή ΡΙΦΑΜΠΙΚΙΝΗ από Legionella)

 

4.ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

 • ΜΑΚΡΟΛΙΔΗ
 • ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗ Γ΄ ΓΕΝΙΑΣ
 • ΚΑΤΑ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΟΣ

 

χορήγηση ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ ΙΜΙΠΕΝΕΜΗ ΣΙΛΑΣΤΑΤΙΝΗ
e-genius.gr ...intelligent web software