Κυκλοφορικό

Διάταση φλεβών σφαγίτιδος

Διάταση φλεβών σφαγίτιδος
 • Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια
 • Καρδιακός επιπωματισμός
 • Συμπιεστική περικαρδίτιδα
 • Μεγάλη βρογχοκήλη
 • Πνευμοθώρακας υπό τάση
 • Πνευμονική υπέρταση
 • Περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια
 • Σύνδρομο άνω κοίλης φλεβός
 • Δοκιμασία Valsava
 • Μύξωμα δεξιού κόλπου
 • Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Ref: Bact. Guide to the care of Med. Dat. 7th ed.