Κυκλοφορικό

Ακοκκιοκυτταραιμία (Α.Κ.Τ.Α.)

Σαν Α.Κ.Τ.Α. ορίζεται η συνολική απουσία – μείωση των κοκκιοκυττάρων και των προδρόμων μορφών ανάπτυξής τους. Η συνηθέστερη αιτία της Α.Κ.Τ.Α. είναι η λήψη φαρμάκων όπως αμινοπυρίνη, διπερόνη, φαινυλβουταζόνη. Οι άρρωστοι με Α.Κ.Τ.Α. εμφανίζουν λοιμώξεις, πολλές φορές σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή τους. Οι παραπάνω θανατηφόρες επιπλοκές, συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια που οι επιλογές των αντιβιοτικών ήταν περιορισμένες. Πολλές φορές η χρονική διάρκεια της Α.Κ.Τ.Α. επιβάλλει:

1Χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος

2.G-GSF (Granulocyte Colony – Stimulating Factor)

3.Μεταγγίσεις κοκκιοκυττάρων

Βεβαίως αν η Α.Κ.Τ.Α. προκαλείται και οφείλεται σε χορήγηση φαρμάκων, τότε αποκαθίσταται μόνη της εντός ολίγων ημερών ή εβδομάδων, αφού βεβαίως διακοπεί το φάρμακο που προκάλεσε την Α.Κ.Τ.Α. Σε πολλές περιπτώσεις Α.Κ.Τ.Α. η παρουσία και ανεύρεση αντισωμάτων έναντι των κοκκιοκυττάρων, υποστηρίζει την εκδοχή ανοσολογικών μηχανισμών που καταστρέφουν τα κοκκιοκύτταρα στο περιφερικό αίμα και προκαλούν βλάβη στο μυελό των οστών. Σαν επικύρωση των παραπάνω μηχανισμών είναι το «test» όπου αφού διακοπεί το πιθανό φάρμακο που προκαλεί την Α.Κ.Τ.Α., η λήψη μικράς δόσης από το ίδιο φάρμακο προκαλεί οξεία Α.Κ.Τ.Α. που συνοδεύεται από οξέα φαινόμενα (πυρετό – ρίγη – πτώση παράγόντων συστήματος συμπληρώματος).

Λευκοπενία

Σαν λευκοπενία ορίζεται η μείωση του αριθμού των λευκοκυττάρων στο αίμα στο επίπεδο των 4000/μL. Μείωση των κοκκιοκυττάρων προκαλείται είτε από ελαττωμένη παραγωγή τους από το μυελό των οστών, είτε από αυξημένη καταστροφή περιφερικά στην κυκλοφορία του αίματος. Μειωμένη παραγωγή κοκκιοκυττάρων εμφανίζεται στην απλασική αναιμία, λευχαιμία, χρήση ορισμένων φαρμάκων. Επίσης αυξημένη καταστροφή κοκκιοκυττάρων προκαλείται από υπερσπληνισμό, αυτοάνοση ουδετεροπενία, διάφορα φάρμακα.

Κυριότερες αιτίες λευκοπενίας

Λοιμώδη αίτια

 • Ιοί – ερυθρά
 • Μικρόβια – τυφοειδής πυρετός
 • κεχροειδής φυματίωση
 • βρουκέλλωση
 • Ρικέτσιες
Διάφορες θεραπείες
 • Ακτινοβολίες
 • Κυτταροτοξικά φάρμακα
 • Φάρμακα που προκαλούν εκλεκτική ουδετεροπενία
 • Ακοκκιοκυτταραιμία
 • Απλαστική αναιμία
Αιματολογικά νοσήματα
 • Μεγαλοβλαστική αναιμία
 • Οξεία λευχαιμία
 • Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο
 • Απλαστική αναιμία
 • Πολλαπλούν μυέλωμα
 • Παροξυσμική νυκτερινή αιματουρία
 • Λευκοερυθροβλαστική αναιμία
 • Μεταστατικό καρκίνωμα
Αυτοάνοση ουδετεροπενία
 • Σύνδρομο Felty
 • Υπερσπληνισμός
 • ΣΕΛ

Χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία

Κυκλική ουδετεροπενία

Διάφορα

 • Αναφυλαξία
 • Ανεπάρκεια υπόφυσης
Ref: Med. Imm. 10th ed. Lange.