Πεπτικό

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΟΣ – V. Grohn

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΣ

Grohn’s νόσος

Μεγάλες ποσότητες αίματος στα κόπρανα

ΝΑΙ

Περιοδικά

Βλέννης παρουσία στα κόπρανα

ΝΑΙ

Περιστασιακά

Πόνος

Περιστασιακά

Συχνά

Συστηματικές εκδηλώσεις

Περιστασιακά

Συχνά

Κοιλιακές μάζες

Σπάνια

Συχνά

Προσβολή περινέου

ΟΧΙ

Συχνά

Συρίγγια

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Απόφραξη λεπτού εντέρου

ΟΧΙ

Συχνή

Απόφραξη κόλου

Σπάνια

Συχνά

Απάντηση σε λήψη αντιβιοτικών

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Υποτροπή μετά χειρουργική επέμβαση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ANCA – θετικά

Συχνά

Σπάνια

ASGA - θετικά

Συχνά

Συχνά

ANCA

: antineutrophil cytoplasm antibody

αντίσωμα κατά του κυττοπλάσματος των ουδετερόφιλων

ASGA

: anti-Saccharomyces cerevisiae antibody

αντίσωμα κατά των σακχαρομύκητα cerevisiae

 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Προσβολή πρωκτού

Σπάνια

Συχνά

Συνέχεια εξέλιξης νόσου

ΝΑΙ

Περιστασιακά

Εικόνα κολονοσκόπησης “πλακόστρωτου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Κοκκιώματα κατά τη Βιοψία

ΟΧΙ

Μερικές φορές

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ανωμαλίες λεπτού εντέρου

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ανωμαλίες τελικού εντέρου

Περιστασιακά

ΝΑΙ

“Τμηματική” κολίτιδα

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ασύμμετρη κολίτιδα

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Στενώσεις εντέρου

Περιστασιακά

Πολύ συχνά